Emilia JANECZKO

Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Emilia Janeczko jest architektem krajobrazu, absolwentką Wydziału Ogrodniczego, Oddziału Architektury Krajobrazu w Warszawie oraz Dziennego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Leśnym SGGW. W 2002 uzyskała stopień doktora nauk leśnych w zakresie leśnictwa. Jej praca doktorska dotycząca „Środowiskowych i społecznych uwarunkowań funkcji rekreacyjnej lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (MPK)” została wyróżnienia przez Radę Wydziału Leśnego oraz Rektora SGGW. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Użytkowania Lasu na Wydziale Leśnym SGGW oraz na Wydziale Architektury w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. W 2012 obroniła pracę habilitacyjną pt „Waloryzacja krajobrazu leśnego wzdłuż szlaków komunikacyjnych” i uzyskała stopień doktora habilitowanego. Dr hab. Emilia Janeczko jest autorką lub współautorką ponad 60 publikacji naukowych oraz promotorem licznych prac dyplomowych (magisterskich, inżynierskich i licencjackich) związanych z turystyką i rekreacją, zagospodarowaniem przestrzennym i waloryzacją krajobrazu. Jej zainteresowania naukowe dotyczą: przydatności rekreacyjnej lasów i obszarów cennych przyrodniczo, zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego lasów oraz kształtowania krajobrazu leśnego.