Grzegorz FRANCUZ

Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Uniwersytet Opolski

Dr hab. Grzegorz Francuz

Ur. 30 stycznia 1962 r. w Rybniku.

Studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1981-1986.

Studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Sekcji Społecznej w latach 1987-1989.

Doktorat pt.:  Ekologicznie zorientowana antropologia filozoficzna a kontrowersje wokół wychowania.na Wydziale Pedagogiczno-Historycznym Uniwersytetu Opolskiego w 1998 roku.

Habilitacja na podstawie rozprawy Strategie przypisywania statusu moralnego istotom żywym. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013.

Przewodniczący Opolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Opolskiego.

Wicedyrektor Instytutu Filozofii UO.

Zainteresowania badawcze koncentrują się na praktycznych implikacjach myśli filozoficznej, na możliwościach zastosowania metod filozofii oraz różnych koncepcji filozoficznych do rozwiązywania aktualnych problemów etyki, człowieka czy bytu społecznego. Obejmują etykę środowiskową, ekofilozofię, bioetykę, filozofię edukacji oraz filozofię polityki.

Ważniejsze publikacje: Strategie przypisywania statusu moralnego istotom żywym, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, ss. 213; O nową integrację wychowania. Ekologicznie zorientowana antropologia filozoficzna a wychowanie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999, ss. 205; Polityczna poprawność jako fałszowanie wartości [w:] „Dyskurs. Czasopismo Politologiczne”, Nr 3, Opole 2006, s. 61-72; Miejsce religii w liberalnej demokracji, [w:] „Kultura i Społeczeństwo”, Nr 2/2007: Tożsamość religii - religie tożsamości, Warszawa 2007, s. 161-180; Ecological Values and Liberal Democracy [w:] American and European Values: Contemporary Philosophical Perspectives, (red.) Matthew Caleb Flamm, John Lachs, Krzysztof Piotr Skowroński, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle UK 2008, s.  207-216.