Panele ekspertów

Projekt jest realizowany poprzez organizację szeregu konferencji w formie paneli ekspertów z udziałem przedstawicieli wszystkich grup społecznych zainteresowanych lasami, dobrami i usługami leśnymi, zwłaszcza drewnem, z udziałem przedstawicieli ośrodków naukowych, samorządów, stowarzyszeń zawodowych, organizacji pozarządowych, polityków oraz przedstawicieli resortów rządowych i grup społecznych. Przewiduje się organizację paneli poświęconych następującej problematyce (w miarę rozwoju prac możliwe będzie poszerzanie obszarów tematycznych i organizacja kolejnych paneli ekspertów):

UWAGI DLA EKSPERTÓW - AUTORÓW OPRACOWAŃ

(nie dotyczy w równym stopniu wszystkich zadań)

(Terms of reference)

 1. Przegląd problematyki z zakresu zleconego zadania:
  • tło międzynarodowe,
  • dotychczasowe krajowe osiągnięcia/porażki,
  • stan bieżący; ocena,
  • obszary wymagające dodatkowego rozpoznania naukowego i analiz,
 2. Koncepcje rozwiązania/doskonalenia/zmiany stanu rzeczy
  • uzasadnienie merytoryczne,
  • wskazanie aktorów działania,
  • potrzeby działań operacyjnych do 2030 roku oraz perspektywa wizyjna do 2080
  • konsekwencje/skutki, ew. koszty,
 3. Propozycje zmian w istniejących regulacjach i systemach zarządzania
  • wskazanie miejsca i zapisu, który powinien ulec zmianie lub stanowić nowy zapis (rekomendacje do nowelizacji wskazanych dokumentów regulujących gospodarkę leśną w Polsce: ustawa o lasach, Polityka Leśna Państwa, zapisy w Instrukcjach, Zasadach, Zarządzeniach …)
  • propozycje działań edukacyjnych/promocyjnych/badawczych
 4. Wnioski/stwierdzenia końcowe/synteza
  • rekomendacje dla NPL do 2030 - poziom legislacyjny i perspektywa do 2080 roku - kierunkowa wizja.

Informacje dodatkowe

Z uwagi na bogaty materiał merytoryczny paneli ekspertów (15-20 opracowań) oraz możliwość wcześniejszego zapoznania się z opracowaniami na stronie www.npl.ibles.pl, jak również w związku z przesunięciem akcentu w pracach nad Narodowym Programem Leśnym z wysłuchiwania referatów na dyskusje i umożliwienie wymiany poglądów możliwie dużej liczbie uczestników, ustala się następujący przebieg obrad:

 1. Tekst opracowania nie powinien przekraczać 15 stron (Times New Roman 12, pojedyncza interlinia).
 2. Wszyscy Uczestnicy paneli proszeni są o wcześniejsze zapoznanie się z materiałami w postaci pełnych tekstów eksperckich opracowań, znajdujących się na stronie internetowej Narodowego Programu Leśnego: www.npl.ibles.pl, zakładka: „Panele” – np. „Klimat” – „Opracowania”.
 3. Czas prezentacji (Power point) poszczególnych referatów wynosi 10 minut. Należy w nim zawrzeć główne tezy, uzasadnienia i propozycje. Prezentacje prosimy przesłać do sekretariatu najpóźniej na dzień przed datą panelu z uwagi na potrzebę zsynchronizowania obrazu filmowego ze slajdami.
 4. Obrady są podzielone na 4 sesje. Po każdej sesji przewidziana jest dyskusja i przerwa na kawę (po sesji II przewidziany jest lunch).
 5. Po Sesji IV przewiduje się dyskusję nad całością prezentowanych materiałów. Maksymalny czas wystąpień w trakcie debat 3-4 minuty.
 6. Możliwe jest złożenie w postaci elektronicznej treści wystąpień oraz innych opracowań i materiałów z zakresu obrad panelu do sekretariatu NPL.
 7. Obrady będą rejestrowane na nośnikach elektronicznych oraz prowadzona będzie transmisja internetowa online (patrz: link na stronie www.npl.ibles.pl).
 8. „Paneliści” będą do dyspozycji na czacie po każdym panelu między 17.00 a 18.00.
 9. Wszystkie wypowiedzi i materiały pisane pozostaną w dokumentacji projektu i będą rozpatrywane przy formułowaniu raportów z poszczególnych paneli oraz raportu końcowego.
 10. Po zakończeniu projektu przewiduje się publikację materiałów w postaci monografii przedmiotowych.
 11. Z uwagi na potrzebę sporządzenia listy ekspertów uczestniczących w przedmiotowych panelach uprzejmie prosimy o przesłanie biogramu (ok. ½ strony) wraz ze zdjęciem na adres sekretariatu NPL: sekretariat_npl@ibles.waw.pl