Spotkanie Zespołu Sterującego w Senacie (5 lutego 2014 r.)

W dniu 5 lutego w Senacie zebrał się na pierwszym spotkaniu Zespół Sterujący w sprawie zapisu konstytucyjnego, gwarantującego społeczną własność lasów Skarbu Państwa. Poniżej przedstawiona została notatka z tego spotkania.

Komentarze

Trzy lata temu po raz pierwszy publicznie wyartykułowałem potrzebę wprowadzenia do Konstytucji gwarancji dla majątku narodowego jakim jest obszar niemal 30 procent powierzchni Polski zajmowanej przez lasy Skarbu Państwa.

  • Bezpośrednią przyczyną intencji była obserwowana przeze mnie zabawa straszakiem prywatyzacyjnym naszego narodowego dobra jaka regularnie pojawia się w publicznej rzeczywistości.
  • Ta „zabawa” uprawiana od góry do dołu budzić może jedynie zaniepokojenie.
  • Abstrahując od bieżącego uwikłania politycznego i strukturalnego organizacji Lasy Państwowe,według mnie bardzo nieszczęśliwego, czego dowodem i wynikiem są ostatnio podjęte działania (będące również wynikiem dotychczasowej polityki gospodarczej i związanej z ochroną środowiska), zapis ten powinien ostatecznie zamknąć dyskusję na temat własności lasów państwowych.
  • Ta gwarancja (o którą nie zadbała strona tworząca zręby gospodarki leśnej po 1989 dopuszczając do obserwowanej choćby dziś rozchwianej stabilności oraz zaniedbań w funkcjonowaniu dla dobra kraju), daje dopiero podstawy do dyskusji o przyszłości lasów. Bez tej gwarancji każda dyskusja okaże się prędzej czy później jałowa.
  • Sam zaś, kontynuując rozpoczęty niemal trzy lata temu szlak, częściowo już przybierający kształt drogi, choćby przez artykułowanie go ustami Premiera, śmiem zaproponować zupełnie inny zapis, prosty i jednoznaczny:

"Konstytucja gwarantuje narodową własność lasów państwowych oraz ich powierzchnię na minimalnym poziomie z roku 2013."

  • Leśnik